Juridische kennisgeving

Lees deze wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt. Door deze site te bezoeken, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze voorwaarden.

Deze website is eigendom van het bedrijf :

A. LAFONT SAS
150 Ancienne Route de Beaujeu
B.P 90421 – GLEIZÉ
69653 Villefranche sur Saône Cedex
SAS met een kapitaal van 3.235.140,00 euro, N°RCS Villefranche sur Saône-Tarare 955 512 074.

De publicatiedirecteur van de site is mevrouw Alexandra Avram.

Site-editor

A. LAFONT SAS
150 Ancienne Route de Beaujeu
B.P 90421 – GLEIZÉ
69653 Villefranche sur Saône Cedex

Hosting van de site

De website a-lafont.com wordt gehost door Amazon Web Services:
Bedrijfsnaam: Amazon Web Services LLC
Adres: P.O. Box 81226 – Seattle, WA 98108-1226 – Verenigde Staten – aws.amazon.com

Gebruiksvoorwaarden

De site die toegankelijk is via de volgende url: www.a-lafont.com wordt beheerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Het gebruik van deze site wordt beheerst door deze voorwaarden en bepalingen. Door de site te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Deze kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door de onderneming worden gewijzigd. A.LAFONT SAS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel misbruik van de dienst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt regelmatig bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of leemten bevatten. Als u een hiaat, fout of wat een storing lijkt op te merken, meldt dit dan per e-mail op het volgende adres: marketing@cepovett.com met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, actie die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.)

Elke inhoud die wordt gedownload, gebeurt op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kan A.LAFONT SAS niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden.

De foto’s zijn niet contractueel.

A.LAFONT SAS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de hyperlinks die in het kader van deze website naar andere bronnen op het Internet worden gelegd.

Rechtszaak

De onderhavige voorwaarden worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Verklaring aan de CNIL

Overeenkomstig de wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, is de site aangegeven bij de Commission nationale de l’informatique et des libertés (www.cnil.fr).

Persoonlijke gegevens

In toepassing van deze wet hebben internetgebruikers recht op toegang tot en rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die op hen persoonlijk betrekking hebben. Dit recht kan worden uitgeoefend per post naar A.LAFONT SAS, 150 Ancienne Route de Beaujeu, B.P 90421 – GLEIZÉ, 69653 Villefranche sur Saône Cedex of per e-mail naar het volgende adres: marketing@cepovett.com

Privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en zullen niet aan derden worden meegedeeld, behalve voor de goede uitvoering van de dienst.

Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische voorstellingen, beelden, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en iconen, evenals hun opmaak, zijn de exclusieve eigendom van A.LAFONT SAS, met uitzondering van de handelsmerken, logo’s of inhoud die toebehoren aan andere partnerbedrijven of auteurs, tenzij anders vermeld.

A.LAFONT SAS verleent de Gebruiker een privaat, niet-collectief en niet-exclusief recht om de voornoemde inhoud te gebruiken.

De gebruiker verbindt zich ertoe om in deze voorwaarden geen afbeeldingen, beelden, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en iconen te reproduceren, samen te vatten, te verspreiden, te wijzigen of opnieuw te verspreiden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever, voor een ander gebruik dan strikt privé, wat elke weergave voor professionele doeleinden of herverspreiding in grote hoeveelheden uitsluit.

Evenzo verbindt de Gebruiker zich ertoe de Site niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren naar een andere site of een intern bedrijfsnetwerk.

A.LAFONT SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat de Gebruikers maken van de gegevens die toegankelijk zijn op de Site.

Voor elke creatie van een hyperlink van een website naar de site moet uitdrukkelijk toestemming worden verleend door A.LAFONT SAS

Voor elk verzoek om toestemming of informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: marketing@cepovett.com. Er zijn specifieke voorwaarden voor de pers voorzien.

Voorwaarden van de dienst

Deze site is voorgesteld in HTML5 en CSS3 talen, voor een beter gebruiksgemak en een meer aangename graphics, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Safari, Firefox, Chrome,…

Informatie en uitsluiting

A.LAFONT SAS gebruikt alle middelen waarover zij beschikt om betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar websites te verzekeren. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker dient zich derhalve te vergewissen van de juistheid van de door de verkoopdienst van A.LAFONT SAS verstrekte informatie, en de door hem nuttig geachte wijzigingen aan de site te melden. A.LAFONT SAS is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, noch voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die eruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies

Voor statistische en displaydoeleinden maakt deze site gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw surfgedrag vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet worden bediend zonder cookies te aanvaarden.

Hyperlinks

Hyperlinks naar de site mogen alleen worden gecreëerd met de voorafgaande schriftelijke toestemming van A.LAFONT SAS. A.LAFONT SAS wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites van derden die aan de Site gekoppeld zijn. Het gebruik van de diensten die door deze sites van derden worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van deze sites. A.LAFONT SAS heeft geen controle over deze diensten van derden en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Zoeken op

Bovendien betekent de verwijzing naar een website om een opzoeking te voltooien geenszins dat A.LAFONT SAS enige verantwoordelijkheid erkent of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze site.

Verantwoordelijkheid

Geen enkele andere garantie wordt gegeven aan de klant, die de verplichting heeft zijn behoeften duidelijk te formuleren en zich te informeren. Indien de door A.LAFONT SAS verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de samenhang of de plausibiliteit van de verkregen resultaten te controleren. kan op geen enkele wijze jegens derden aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door de klant van de informatie of het ontbreken daarvan op deze website.

Contacteer ons

A.LAFONT SAS staat ter uwer beschikking voor alle opmerkingen of suggesties. U kunt ons per e-mail bereiken op: marketing@cepovett.com