Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

De huidige Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "AV") worden voorgesteld door de Onderneming A. LAFONT SAS (hierna "LAFONT"), een vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS) met een kapitaal van 3.235.140,00 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Villefranche-Tarare onder nummer 955 512 074, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 150 anc. route de Beaujeu - B.P. 90421 - 69653 Villefranche-sur-Saône Cedex

In het navolgende zullen wij verwijzen naar :

 • "Site" betekent de website https://www.a-lafont.com en al zijn pagina's.
 • "Producten": alle materiële producten, in eigen beheer gemaakt en vervaardigd, die op de Site kunnen worden gekocht.
 • "Verkoper": LAFONT, een natuurlijke of rechtspersoon, die zijn Producten op de Site aanbiedt.
 • "Klant": de internetgebruiker, particulier of professioneel, die een Product(en) op de Site koopt.
 • "Consument", zoals gedefinieerd in het inleidende artikel van de consumentenwet: "iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit vallen". De aankoop van (een) product(en) door een beroepsbeoefenaar voor wederverkoop is verboden.

Internetgebruikers die de Site bezoeken en geïnteresseerd zijn in de Producten en Diensten die door de Verkoper worden aangeboden, worden verzocht deze AV aandachtig te lezen, ze af te drukken en/of op te slaan op een duurzame drager, alvorens een bestelling te plaatsen op de Site.
De Klant erkent kennis te hebben genomen van de AV en deze volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 2 - Toepassing van de AV en doel van de Site

De Verkoper behoudt zich het recht voor de AV op elk ogenblik te wijzigen door een nieuwe versie van de AV op de Site te publiceren. De AV die van toepassing zijn op de Klant zijn die welke van kracht zijn op de dag van zijn bestelling op de Site.
Juridische informatie betreffende de gastheer en uitgever van de Site, het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en de gebruiksvoorwaarden van de Site zijn te vinden in de algemene gebruiksvoorwaarden en de juridische mededeling van deze Site.
Deze Site biedt de online verkoop van producten.
De Site is vrij toegankelijk voor alle Klanten. De aankoop van een Product of Dienst impliceert de aanvaarding door de Klant van het geheel van deze AV, die tevens erkent dat hij er volledig van op de hoogte is. Deze aanvaarding kan voor de Klant bijvoorbeeld bestaan uit het aankruisen van het vakje dat overeenstemt met de zin van aanvaarding van de onderhavige AV, met bijvoorbeeld de vermelding "Ik heb alle algemene voorwaarden van de Site gelezen en ik aanvaard ze". Het aankruisen van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening door de Klant.
Aanvaarding van deze AV veronderstelt dat de klant daartoe wettelijk bevoegd is. Indien de Klant minderjarig is of niet handelingsbekwaam, verklaart hij/zij toestemming te hebben van een voogd, curator of wettelijk vertegenwoordiger.
De Klant erkent de waarde van de automatische registratiesystemen van de Verkoper als bewijs en doet, behoudens tegenbewijs, afstand van het recht om deze in geval van betwisting te betwisten.

Artikel 3 - Consumentenvoorlichting

In overeenstemming met de artikelen L 111-1 en L 113-3 van de Franse consumentenwetgeving zijn de essentiële kenmerken en prijzen van onze producten die elektronisch worden verkocht, beschikbaar op de Site.

Bovendien ontvangt de klant de informatie voorzien in de artikelen L 121-18 en L 121-19 van de Franse Consumentenwet, voor en na het sluiten van de verkoop, en in het bijzonder door deze AV, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen voor de validatie van zijn bestelling en waartoe hij toegang heeft via de Site.
De foto's van de op de Site te koop aangeboden artikelen hebben geen contractuele waarde en kunnen enigszins afwijken van de artikelen zelf. De foto's op de Site zijn de exclusieve eigendom van LAFONT en mogen niet gebruikt worden zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 4 - Prijzen en geldigheidsvoorwaarden

De prijzen van de op de Site verkochte producten worden aangegeven per artikel en referentie en zijn inclusief alle belastingen, exclusief leveringskosten. Voor uitvoer (buiten Frankrijk) kan een toeslag worden toegepast.
Op het ogenblik van de validatie van de bestelling is de door de Klant te betalen prijs de all-inprijs, d.w.z. de som van de prijs inclusief BTW van de artikelen die de bestelling vormen, vermeerderd met de leveringskosten. De telecommunicatiekosten die inherent zijn aan de toegang tot de site, zijn ten laste van de Klant.
De geldigheidsvoorwaarden van onze product- en prijsaanbiedingen worden bepaald door de actualisering van de site op het ogenblik van de uitgave van onze collecties of onze promoties en blijven van toepassing zolang zij door ons toegankelijk blijven.
De producten die op de Site worden verkocht, zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Indien een of meer bestelde artikelen niet meer leverbaar zijn, wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld. De Klant zal dan de keuze hebben tussen het behouden van de rest van de bestelling of de volledige annulering ervan. Indien de Klant gedebiteerd werd, zal de terugbetaling van het betrokken bedrag gebeuren via de gebruikte betalingsmethode en dit uiterlijk binnen de 30 dagen.

Artikel 5 - Hoe een bestelling plaatsen en beschrijving van het aankoopproces

Alle bestellingen worden pas in behandeling genomen nadat de betaling is aanvaard.
LAFONT verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en in geval van onbeschikbaarheid de klant hiervan op de hoogte te brengen met alle middelen die hem ter beschikking staan; de klant kan dan zijn bestelling annuleren en desgevallend de reeds betaalde sommen terugbetaald krijgen.
LAFONT behoudt zich het recht voor elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie er een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling.
Stappen om de verkoop te sluiten :

 1. Log in op www.a-lafont.com
 2. Selecteer het (de) gewenste artikel(en)
 3. Open een klantenrekening of log in op uw klantenrekening door de vereiste velden in te vullen
 4. Controleer de elementen van uw bestelling, identificeer en corrigeer eventuele fouten die tijdens de invoer zijn gemaakt.
 5. Valideer de bestelling, de totaalprijs en de all-inclusive prijs, door op de validatieknop van uw bestelling te klikken om te betalen.
 6. Volg de betalingsinstructies van de elektronische betaalserver van onze partner PAYPAL om uw bestelling te betalen met een kredietkaart of via Paypal.
  Uw bankrekening zal gedebiteerd worden voor de all-in prijs inclusief de totale prijs van de verzonden artikelen en de leveringskosten.
 7. De afzender LAFONT stuurt u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw bestelling.
 8. Een bevestiging van verzending van uw bestelling wordt u per e-mail toegezonden door verzender LAFONT.
 9. Uw bestelling wordt aan u geleverd onder de voorwaarden van artikel 8 op het leveringsadres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven.

Bij het invullen van het formulier voor het openen van een rekening, het meedelen van persoonlijke gegevens, het nummer van de kredietkaart en aanverwante vertrouwelijke gegevens en het valideren van de bestelling, is de Klant verplicht de onderhavige contractuele voorwaarden na te leven in toepassing van artikel 1316-1 van het Burgerlijk Wetboek.
LAFONT mag weigeren een abnormale of onrechtmatige bestelling uit te voeren.

Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden

De betaling van de aankopen van de Klant gebeurt per betaalkaart via Paypal of per bankoverschrijving.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel L 132-2 van het Monetair en Financieel Wetboek is de verbintenis tot betaling, aangegaan door middel van een betaalkaart, onherroepelijk. Door zijn/haar bankkaartnummer en de hierboven vermelde informatie mee te delen, machtigt de klant LAFONT - PAYPAL om zijn/haar kredietkaart te debiteren voor het totale bedrag inclusief BTW van zijn/haar bestelling (inclusief leveringskosten).
Hiertoe bevestigt de Klant dat hij de houder is van de te debiteren bankkaart en dat de naam die op de te debiteren bankkaart vermeld staat, de zijne is, en deelt hij vervolgens in een beveiligde omgeving op de site van onze betalingspartner Paypal het zestiencijferige nummer en de vervaldatum mee die op de voorzijde van zijn bankkaart staan, evenals, in voorkomend geval, de visuele cryptogramnummers die op de achterzijde van zijn bankkaart staan.
Paypal is de enige, via zijn beveiligde ruimte, die kennis heeft van de bankgegevens van de Klant. Deze informatie wordt op geen enkele wijze op de Site doorgegeven.
De cliënt wordt eraan herinnerd dat hij beschikt over een termijn van 70 dagen, die afhankelijk van de bank kan oplopen tot 120 dagen, om het gebruik van zijn bankkaart stop te zetten in geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik in toepassing van artikel L 132-6 van het monetair en financieel wetboek.
Indien het, om welke reden dan ook, onmogelijk blijkt de door de klant verschuldigde bedragen te debiteren, zal de gedane verkoop onmiddellijk van rechtswege worden geannuleerd en zal het elektronische aankoopproces worden beëindigd.

Artikel 7 - Verzending en levering

De levering geschiedt op het door de Klant aangegeven leveringsadres.
De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij op de site verstrekt (met name naam, voornaam, postadres en e-mailadres). De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken of vertraging in de levering van het product die te wijten zijn aan een fout van de klant bij het verstrekken van deze informatie.
De vermelde termijnen zijn indicatief en vrijblijvend en stemmen overeen met de gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen. Lafont doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de bestellingen zo snel mogelijk worden verzonden. Webbestellingen worden gewoonlijk binnen 2 werkdagen voorbereid. Deze termijn kan met 15 werkdagen worden verlengd in het geval van gepersonaliseerde producten.
De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering die niet te wijten is aan zijn schuld, noch door overmacht.
De Klant kan vragen dat de bestelde artikelen bij hem thuis, op kantoor, bij een derde, op een vakantielocatie, enz. worden afgeleverd. De klant heeft ook de mogelijkheid om de goederen te laten leveren aan een natuurlijke persoon van zijn keuze.
In geval van afwezigheid bij de levering op het door de klant opgegeven adres, laat de vervoerder normaliter een kennisgeving van levering achter: de klant kan het pakket dan op het postkantoor of een afhaalpunt afhalen, mits hij/zij over een identiteitsbewijs beschikt, binnen 15 dagen na de datum waarop de kennisgeving is achtergelaten. Na deze periode wordt het pakket teruggestuurd naar de Verkoper. De Klantendienst van de Verkoper zal dan contact opnemen met de Klant voor een eventuele herverzending of, indien de Klant niet reageert, voor een terugbetaling van de bestelling.
Wanneer een pakje de opslagruimte van de Verkoper verlaat om te worden verzonden naar het adres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven, wordt de Klant door de Site per e-mail op de hoogte gebracht van een bevestiging van verzending waarop het traceernummer van zijn pakje is vermeld.
In ieder geval kan de tijdige levering van onze producten slechts plaatsvinden indien onze kopers hun verplichtingen jegens ons nakomen.
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de zendingen bij aankomst te controleren en de nodige voorbehouden te maken en eventuele klachten in te dienen, of zelfs het pakket te weigeren als het waarschijnlijk geopend is of als het duidelijke sporen van bederf vertoont. Deze voorbehouden en klachten moeten binnen 3 werkdagen, feestdagen niet inbegrepen, na de levering van de producten per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de vervoerder worden gericht, waarvan onmiddellijk een kopie aan de verkoper zal worden gestuurd. Bij gebreke van tijdige indiening van een klacht vervalt elke rechtsvordering tegen de vervoerder overeenkomstig de bepalingen van artikel L 133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel.
De Klant dient zich ervan te vergewissen dat de aan hem geleverde artikelen overeenstemmen met zijn bestelling. Indien de geleverde artikelen naar aard of kwaliteit niet overeenstemmen met de op de leveringsbon vermelde specificaties, moet de Klant de Klantendienst van de Verkoper per e-mail verwittigen en de artikelen terugsturen naar het adres en onder de voorwaarden vermeld in artikel 8.

Artikel 8 - Terugkeerbeleid

Overeenkomstig de artikelen L 121-20 en volgende van de Franse Consumentenwet beschikt de Klant over een bedenktijd van veertien (14) werkdagen vanaf de datum van levering om op zijn beslissing terug te komen en het/de bestelde artikel(en) terug te sturen zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen of boetes hoeft te betalen. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Verkoper.
Alvorens een product te retourneren en om de verwerking en de snelheid ervan te verbeteren, verzoeken wij u een verzoek in te dienen via de
contactformulier
sectie "Bestelling", met vermelding van uw bestelnummer.
In alle gevallen moeten de artikelen in hun oorspronkelijke verpakking, compleet, gelabeld, nieuw, ongedragen, ongepersonaliseerd, ongewassen en vergezeld van het bestelnummer worden teruggestuurd naar het volgende adres
LAFONT
Online winkeldienst
150 Ancienne Route de Beaujeu
69400 Gleizé

De Klant verbindt zich ertoe de goederen terug te zenden naar de Verkoper ten laatste binnen veertien (14) dagen volgend op zijn verzoek tot herroeping, door de vervoerder Colissimo Suivi.
Teruggestuurde artikelen die niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen (teruggestuurd in hun originele verpakking, compleet, gelabeld, nieuw, ongedragen, niet gepersonaliseerd, niet gewassen hierboven) of die door de Klant beschadigd, verslechterd of bevuild zijn, worden niet terugbetaald.
Zodra de goederen door ons zijn ontvangen, geïnspecteerd en aanvaard, zal de terugbetaling van de geretourneerde artikelen tegen de gefactureerde prijs zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen door de Verkoper plaatsvinden met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt.
Voor elke andere informatie, klacht of vraag met betrekking tot de door de Verkoper gepubliceerde voorwaarden voor postorderverkoop of tot de artikelen zelf, moet de klant contact opnemen met de Klantendienst van de Verkoper via de
contactformulier
in de rubriek "Bestelling", met vermelding van het bestelnummer.

Artikel 9 - Garantie en aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid van het bedrijf A. LAFONT kan niet verantwoordelijk worden gesteld:

 • In geval van schending van de contractuele verplichtingen door een toevallige gebeurtenis of overmacht;
 • Bij niet-substantiële verschillen tussen de foto's, teksten en illustraties van de artikelen op onze website en de bestelde artikelen.
  Alle Producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L. 211-4 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, evenals de garantie tegen verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, voor zover de Producten normaal zijn gebruikt en de onderhoudsadviezen zijn opgevolgd.

Artikel L211-5 van het consumentenwetboek: de verkoper is verplicht de goederen conform de overeenkomst te leveren en is verantwoordelijk voor de op het moment van levering bestaande conformiteitsgebreken. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking. Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn, moeten de goederen :

 1. geschikt zijn voor het doel dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, in voorkomend geval :
  • overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten die de verkoper aan de klant heeft voorgesteld in de vorm van een monster of model;
  • de kwaliteiten hebben die een Klant terecht mag verwachten in het licht van de publieke verklaringen van de Verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
 2. Of de kenmerken hebben die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt gewenst, ter kennis van de verkoper is gebracht en door hem is aanvaard.

Artikel L211-12 van het consumentenwetboek: de vordering wegens gebrek aan overeenstemming verjaart door twee jaar vanaf de levering van de goederen.
Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek
De Verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Klant het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij van deze gebreken op de hoogte was geweest.
Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek: de vordering als gevolg van remmende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.
De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van Internet, zoals onderbreking van de dienstverlening of de aanwezigheid van computervirussen.

Artikel 10 - Gegevensverwerking en vrijheden

De informatie die de Vennootschap LAFONT verzamelt wanneer de Klant een bestelling plaatst, is noodzakelijk voor het beheer van de transactie en kan te dien einde geheel of gedeeltelijk meegedeeld worden aan de dienstverleners van de Vennootschap LAFONT die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat dezelfde persoonsgegevens ook kunnen worden verzameld door een organisatie die belast is met de analyse van bestellingen en de bestrijding van fraude met kredietkaarten. Overeenkomstig de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft de Klant recht op toegang tot, rectificatie van, verzet tegen en verwijdering van de hem betreffende gegevens.
De Klant kan informatie die op hem/haar betrekking heeft en die niet langer relevant is, laten verwijderen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij LAFONT.
Afhankelijk van de keuzes die de Klant maakt bij het aanmaken of raadplegen van zijn account op Internet, kan hij kiezen of hij aanbiedingen van LAFONT wenst te ontvangen.
Indien een klant deze aanbiedingen niet langer wenst te ontvangen, kan hij dit op elk moment aanvragen door te klikken op de link "unsubscribe" onderaan de nieuwsbrief.
Toepasselijk recht: elke bestelling impliceert automatisch de aanvaarding van de AV door de Klant. Deze AV worden beheerst door het Franse recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd. In geval van moeilijkheden of klachten in verband met een bestelling, kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst om een minnelijke schikking te treffen.
Intellectuele eigendomsrechten: het merk LAFONT, illustraties, logo's en slogans, en de ontwerpen en modellen die op de Site staan, zijn en blijven het exclusieve eigendom van het bedrijf LAFONT. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het bedrijf LAFONT, is strikt verboden in toepassing van de artikelen L 335-2 en L 335-3 van het Wetboek van intellectuele eigendom en vormt een inbreuk en een misdrijf.

Artikel 11 - Milieu

LAFONT is geregistreerd onder de UDI FR218702_11LJTJ geleverd door ADEME en meegedeeld door ReFashion. Dit nummer garandeert dat LAFONT geregistreerd is bij de eco-organisatie en op de hoogte is van zijn eco-bijdragen, zoals wettelijk verplicht is. Deze UDI wordt gebruikt om het toezicht en de controle op de naleving van de EPR-verplichtingen (Extended Producer Responsibility) voor textiel, schoeisel en huishoudlinnen te vergemakkelijken.

Inscription Newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter Lafont, qui contient nos nouveautés, les récits de nos dernières actualités et les meilleurs conseils pour vos vêtements de travail.

Abonnement op de nieuwsbrief

Schrijf u in op onze Lafont nieuwsbrief met ons laatste nieuws en de beste tips voor uw werkkleding.